Käesoleva aasta 1. maist jõustunud ja tänavuse aasta algusest tagasiulatuvalt rakendatud tulumaksuseaduse muudatused annavad erametsaomanikele täiendava 5000 euro suuruse tulumaksusoodustuse, mida saab kasutada metsamaterjali või kasvava metsa raieõiguse müügil ning Natura 2000 erametsamaa toetustelt.

Targalt deklareerides võib see teatud juhtudel tähendada, et tulumaksu tasumise kohustust ei teki ka siis, kui saadud tulu ületas nimetatud 5000 eurot.

Näiteks erametsaomanikul, kes pole varasemalt metsamaterjali või raieõigust müünud ja kes ei saa Natura 2000 erametsatoetust ning kes müüs 2020. aastal raieõiguse 15 000 euro eest,
on võimalik 2020.a tuludeklaratsioonis deklareerida saadud tulu 15 000 eurot ning saadud summast 5000 eurot kajastada 2020. aasta kasuna ja ülejäänud 10 000 eurot kanda edasi järgmisesse kolme aastasse.
Kui erametsaomanik 2021 ja 2022. aastal täiendavat metsamaterjali ega raieõigust ei müü, ei teki tal nimetatud kolme aasta lõikes 2020. aasta tehingu pealt tulumaksukohustust, kui ta valib 2021.aasta tuludeklaratsioonis maksustatavaks kasuks 5000 € ja 2022.aasta tuludeklaratsioonis maksustatavaks kasuks 5000 eurot.

Samuti saab maksukohustuse vähendamiseks tulu saamise aastal müüdud osa soetamismaksumuse maha arvata ja metsa majandamisega seotud kulud saab müügitulust maha arvata tulu saamise aastal ja ka kolmel järgneval aastal vastavalt kulu tegemise ajale, kui on nendele aastatele edasilükatud kasu.

Maksuamet selgitab

Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Eha Kütt selgitab tänavu 1.

maist jõustunud ja tänavu jaanuari algusest tagasiulatuvalt rakendatud tulumaksuseaduse muudatusi ja soodustusi. Muudatused ja soodustused puudutavad nii neid erametsaomanikke, kes oma metsa majandamisega otseselt ettevõtluse vormis ei tegele, kuid ka neid, kes majandavad metsa FIE-na.

1.maist 2020 jõustusid tulumaksuseaduse (TuMS) muudatused, mida rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020.

Alates 2020. aasta jaanuarist kehtivad muudatused – soodustused neile metsaomanikele, kes ei tegele ettevõtlusega ehk kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtjad.

TuMS § 37 lg 11

Füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lõikes 8 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

  • Uut soodustust, see tähendab täiendavat mahaarvamist ehk maksuvabastust kuni 5000 € rakendatakse tuludeklaratsiooni kaudu. Esimest korda saab seda rakendada 2020. aasta tuludeklaratsiooni tabeli 6.2 kaudu sellel aastal maksustamiseks valitud raiutud metsamaterjali ja raieõiguse müügitulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse.
Oluline teada:Täiendavat maksusoodustust ei saa rakendada metsamaa müügi korral. Samuti ei saa seda rakendada muude maksustatavate tululiikide tulude vähendamiseks.

Loodame, et uus seadusemuudatus aitab metsaomanike metsamaa müüki vähendada ja motiveerib neid oma metsa ise majandama.

Metsaomanikele, kes ei tegele ettevõtlusega, jäävad kehtima ka seni kehtinud soodustused – TuMS § 37 lg 8 ja TuMS § 37 lg 10

Seega:

  • Raiutud metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügist ning Natura 2000 erametsamaa toetusest saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile – maksustamishetk saabub hiljemalt kasu saamise aastale järgneva kolmanda aasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel (TuMS § 46 lg 1.1).
  • Võõrandamisel loetakse võõrandamisega seotud kuluks ka metsa majandamisega seotud kulud.
  • Metsa majandamisega seotud kulud on õigus samal või kolmel järgneval perioodil arvata maha kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügist saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest.
  • Kõigi kolme tululiigi sellel aastal maksustamiseks valitud kokku summast saab maha arvata täiendava 5000 €.

TuMS § 37 lõigete  8 ja 10 tekstid on küll samad, aga rakendamise osas on täiendus. Rakendamise täienduse vajadus tuleneb sellest, et kohelda kõiki metsaomanikke võrdselt.

Kuna Natura 2000 erametsamaa toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu, siis rakendatakse TuMS § 37 lg 8 ja lg 10 ka Natura 2000 erametsamaa toetusele.

2020.aastani kehtinud tulumaksuseaduse sätete kohaselt maksustati Natura 2000 erametsamaa toetust täies ulatuses ja kulude mahaarvamise võimalust ei olnud.

  • Alates 2020. aastast arvatakse Natura 2000 erametsamaa toetus raieõiguse ja metsamaterjali müügitulude hulka, mille maksustamisele kehtib erikord k.a kulude mahaarvamise võimalus, maksustamise aja valimine ja täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot.
  • Enam Natura 2000 erametsamaa toetuse välja maksmisel tulumaksu kinni ei peeta, kuigi on tegemist jätkuvalt maksustatava toetusega (TuMS § (19 lg 4 p 3). Seega on kohustus maksustatav toetus oma tuludeklaratsioonis deklareerida metsaomanikel, toetuse saajatel, endil. Tuludeklaratsiooni kaudu saab rakendada täiendavat maksusoodustust.

Alates 2020. aasta jaanuarist kehtivad muudatused – soodustused metsa majandavatele füüsilisest isikust ettevõtjale.

TuMS § 31 lg 41

Füüsilisest isikust ettevõtja võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

  • Uut 5000 eurost soodustust saab ka FIE kasutada tuludeklaratsiooni kaudu. Esimest korda saab seda rakendada 2020. aasta tuludeklaratsiooni E vormi 3. osa kaudu.

Varem oli E vormi 3. osas võimalik deklareerida ainult oma kinnistult metsamaterjali võõrandamise tulu. Raieõiguse müügitulu tuli deklareerida E vormi 1. osas.

Nüüd saab lisaks oma kinnistult metsamaterjali müügitulule ka oma kinnistult raieõiguse võõrandamise tulu ja ka veel Natura 2000 erametsamaa toetuse deklareerida E vormi 3. osas.

Kõigi kolme tululiigi summast, millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, saab täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügist saadud tulu deklareeritakse E vormi real 3.1.1 ja Natura 2000 erametsamaa toetus deklareeritakse E vormi real 3.1.2.

Ettevõtlusega seotud kulud on ridadel 3.2.1. kuni 3.2.11. Täiendava mahaarvamise arvestus toimub ridadel 3.4 ja 3.5.

Muud ettevõtlusega seotud metsa majandamise toetused deklareeritakse E vormi real 3.7. Seda seetõttu, et muude toetuste osas ei saa täiendavat mahaarvamist teha.

Lõplik aasta maksukohustus arvutatakse ikka endiselt tuludeklaratsiooni vormide A ja E alusel kokku.

Oluline info:

Need tulumaksuseaduse muudatused jõustusid 1. maist 2020, aga rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020.

PRIA jõudis enne muudatuse jõustumist juba osadele metsaomanikele Natura metsa toetuse välja maksta ja tulumaksu kinni pidada. Maksu- ja Tolliamet kohaldab seda muudatust ikka alates 2020.aasta algusest. Tulumaksu ümberarvestus tehakse 2020.a tuludeklaratsiooni kaudu. Seega kui aasta arvestuses on teie tulumaksukohustus väiksem, kui aasta jooksul tasutud/ kinni peetud tulumaksu summa on, saate tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.